Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Grafický výpočtový systém pro projektanty

Software RAUCAD je moderní grafický výpočtový program pro projektanty v oboru TZB. Tento program je distribuován zdarma a volně ke stažení na internetových stránkách www.rehau.cz/raucad. Pro jeho aktivaci se stačí pouze zaregistrovat.

Program RAUCAD nabízí komplexní vypracování projektu, zpracování projektové dokumentace ve 2D a 3D prostoru.

Program obsahuje 3 moduly:

 • výpočet tepelných ztrát
 • vytápění / chlazení - dimenzování otopného systému a plošného vytápění a chlazení
 • sanita - výpočet rozvodu teplé a studené vody, cirkulace a vnitřní kanalizace

Nabízí komplexní vypracování projektu:

 • načtení výkresu ve formátu DXF
 • zpracování dokumentace ve 2D a 3D prostoru
 • automatické vytvoření schématu navrženého systému
 • export vytvořeného výkresu do formátu DXF
 • automatické vytvoření specifikace jednotlivých prvků
 • cenovou kalkulaci
 • bilance výsledků výpočtů
 • export výpočtů a specifikace materiálu do formátu PDF nebo XLS

TEPELNÉ ZTRÁTY

Rozměry konstrukcí (stěn, podlah, stropů a střech) přebírá projektant přímo z projektu. Jednoduchým kliknutím na čáru přebere program její tvar a vytvoří podle něho stěnu, která se zároveň přizpůsobí střešní konstrukci. Rovněž jednoduše se přebírá také tvar křivek při zadávání podlah, stropů a střech. Plochy jsou počítané z tvarů konstrukcí, které přebírá projektant přímo z půdorysu. Vytvoření stropu a střechy je možné jediným stlačením tlačítka, přičemž se zkopíruje tvar podlahy.

Střecha se automaticky přizpůsobuje zadaným střešním rovinám, což výrazně ulehčuje výpočet podkrovních prostor. Program automaticky vyhodnocuje místnosti pod zadanou konstrukcí podlahy a přepočítává tepelné zisky, případné ztráty do aktuální místnosti. V porovnání s běžnými tabulkovými programy na výpočet tepelných ztrát budov RAUCAD výrazně zjednodušuje a urychluje práci. Projekt je možné exportovat do CAD formátu DXF a PDF. Výpočet tepelných ztrát je dle ČSN EN 12831.

VYTÁPĚNÍ / CHLAZENÍ

Modul vytápění je rozdělen na dvě části:

Otopná soustava

Program umožňuje projektantovi kreslit současně ve 2D a 3D zobrazení, čímž se zvyšuje přehlednost projektování a možnost svobodné, neomezené práce při návrhu. Na základě výsledků z tepelných ztrát program navrhne podle požadavků projektanta kotel a topná tělesa. Jednotlivá zařízení otopné soustavy (ventily, šoupátka, rozdělovače, apod.) si projektant vybírá z katalogů a vkládá přímo do projektu v podobě 3D objektů. Tyto objekty obsahují všechny potřebné informace pro výpočet a výpis prvků. Při zadávání potrubních rozvodů kreslí uživatel čáru, ale program automaticky generuje 3D potrubí ve tvaru válce. Program kontroluje umístění potrubí v projektu a v případě kolize projektanta ihned upozorní. Výsledné dimenzování s posouzením tlakových ztrát se provede na závěr. Ve výpočtu program navrhne dimenze potrubí, vypočítá tlakové ztráty v úsecích a nastaví škrcení ventilů na otopných tělesech. V případě návrhu vyvažovacích ventilů a regulátorů diferenčního tlaku, je výsledkem výpočtu i vyregulování otopné soustavy s nastavením škrcení na vyvažovacích ventilech. Program navrhuje i trojcestné a čtyřcestné ventily. Topná tělesa je možné napojit na kotel přímo (v ležatém rozvodu), nebo přes rozdělovač. Pro napojení topného tělesa si projektant volí celou sadu napojení složenou z jednotlivých armatur. Sady jsou předdefinované, případně je lze vyskládat a uložit do souboru pro další použití. Projekt je možné exportovat do CAD formátu DXF a PDF. Program takto dokáže přesně vyspecifikovat výpis prvků a vypočítat výslednou cenovou kalkulaci.

Plošné vytápění /chlazení – podlaha – stěna - strop - mokrý a suchý systém

Na základě tepelných ztrát a tepelné zátěže místností a zakreslených topných okruhů program vypočítá při zvoleném systému rozestup trubek, výkon jednotlivých topných zón a nastavení škrcení ventilů na rozdělovači. Projektant má možnost měnit všechny vstupní parametry, okrajové podmínky a skladbu podlahy, stěn a stropu. Podlahové vytápění v místnosti je možné rozdělit na neomezený počet pobytových a okrajových zón. Velkou variabilitu výpočtu dodává možnost zadání odlišné povrchové teploty podlahy, skladby podlahy a rozsahu teplotního spádu pro každou zónu.

SANITA

Modul sanita je rozdělen také na dvě části:

Rozvody teplé, studené vody a cirkulace

Grafická obsluha modulu je analogická s modulem otopné soustavy. Modul řeší návrh zařizovacích předmětů, výtokových armatur, zásobníků TUV, cirkulačního potrubí a samotný výpočet dimenzí a tlakových ztrát potrubních rozvodů vnitřního vodovodu. Samozřejmostí je i výpočet průtoků, izolací a dimenzí cirkulačního potrubí. Modul nabízí i funkci pro automatické vytvoření rozvinutého řezu pro vodovod, s kótami a podrobným popisem. Projekt je možné exportovat do CAD formátu DXF a PDF. Pro celý projekt je možné vyhotovit automatickou specifikaci navržených produktů.

Vnitřní kanalizace

Modul řeší návrh sanitárních zařízení s popisem (umyvadlo, vana, WC, sprcha, apod.), kompletní zakreslení kanalizačních rozvodů do projektu a automatickou segmentací potrubí na typizované tvarovky. Následně je možné provést dimenzováníkanalizačních rozvodů (návrh průměrů potrubí) s automatickým popisem tvarovek a dimenzí (odbočky, redukce, sklon, průměry, oblouky, stoupačky). Program kontroluje dodržení zadaného sklonu při kreslení kanalizačního potrubí, automaticky navrhuje větrací hlavice a čisticí kusy a zakreslí je přímo do projektu. Potrubní rozvody lze zobrazit i v 3D, pro kontrolu kolizí. Modul nabízí i funkci pro automatické vytvoření rozvinutého řezu pro kanalizaci, s kótami a podrobným popisem.

REHAU Vám nabízí profesionální podporu.

 • V rámci technické podpory Vám nabízíme využití hotline služby. Stačí nás kontaktovat e-mailem nebo zavolat na hotline telefon.
 • Problém buď vyřešíme okamžitě, nebo v rámci možností v co nejkratším čase tak, aby Vás to nezdržovalo v další práci s projektem.
 • Rovněž nabízíme školení pro začátečníky, tak pro pokročilejší uživatele. Ať se jedná o školení novinek programu nebo jednotlivých modulů.
 • Školení může být individuální nebo pro větší počet projektantů u Vás v kanceláři nebo u nás v centrále v Čestlicích. Termín školení si prosím dohodněte na níže uvedeném e-mailu nebo telefonním čísle.
 • Také se lze s Vámi propojit přes obrazovku Vašeho počítače a provést školení vzdáleně nebo vyřešit zpracovávaný projekt „online“.
 • Veškerá poradenství a školení jsou zdarma.
 • K dispozici jsou také obsáhlé manuály k jednotlivým modulům, který vás vedou krok za krokem od založení projektu, přes výpočet až po cenovou nabídku. Tyto manuály se automaticky nahrají v rámci instalace programu.

Systémové požadavky

Pro správnou funkci programu musí Váš počítač mít tyto parametry:

• operační systém Windows 7, 8 a 10

• minimálně 2 GHz procesor, 4 GB RAM

• minimálně 1 GB volného místa na disku

• minimální rozlišení obrazovky 1366x768

• doporučujeme 2 tlačítkovou myš s kolečkem

Nejnovější verzi programu RAUCAD TECHCON si prosím stáhněte z tohoto linku: www.rehau.cz/raucad

Pro hotline volejte:
+420 602 173 459
nebo pište na e-mail:
raucad.cz@rehau.com
REHAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 01 Čestlice
Tel.: +420 272 190 111, e-mail: gt.cz@rehau.com