Obsah

Kontakt

Pro náš dům, z.s.

Veveří 102

616 00 Brno

www.pronasdum.cz

www.ospronasdum.cz

Odběr zpravodaje

Odpovědnost projektanta za vady dokončené stavby?

Zákon č.89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ) upravuje vztahy mezi dodavatelem a objednatelem. Nejčastějším typem smlouvy mezi těmito dvěma subjekty ve stavebnictví je smlouva o dílo (SoD). V této smlouvě se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Většina podnikatelů ve stavebnictví jistě zažila situaci, kdy objednatel odmítl převzít hotovou stavbu s poukazem na nedodělky a vady díla. Nebo dokonce takovou stavbu užíval, ale odmítal zaplatit s poukazem na drobné vady. Zde NOZ v §2628 uvádí, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady. Pokud by ovšem obě strany ve SoD sjednaly právo objednateli odmítnout převzetí stavby s drobnými vadami, platilo by ustanovení smlouvy.

Dílo, stavba, má vady, pokud neodpovídá uzavřené SoD. Tyto vady má objednatel uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Nejpozději do 2 let od předání díla. Nově může být za tyto vady spoluzodpovědný společně a nerozdílně s dodavatelem i poddodavatel (projektant, stavební dozor). Objednatel si pak může vybrat, jestli vadu uplatní u zhotovitele, u projektanta, nebo u jiného poddodavatele. Ti se můžou bránit, pokud prokáží, že vada stavby nebyla způsobena jejich prací.

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička